Projekty Erasmus+

Projekty Erasmus+

W dniu 26 czerwca 2020 r. Narodowa Agencja programu Erasmus+ ogłosiła wyniki konkursów w 2020 r. dotyczące mobilności związanych z kształceniem zawodowym młodzieży oraz doskonaleniem kadry.

W naszym Staszicu w latach 2020-2022 zostaną zrealizowane dwa projekty stażowe dla uczniów.

Pierwszy z nich „Praktyka czyni mistrza”, będzie realizowany przez szkołę – i zakłada staże zawodowe w Hiszpanii dla uczniów kształcących się na kierunkach informatycznym i logistycznym.

Realizatorem drugiego projektu „Profesjonalna praktyka twoją szansą” jest Fundacja Staszica, której projekt zakłada realizację staży w Portugalii, Włoszech i Hiszpanii młodzieży kształcącej się na kierunkach technik obsługi turystyki, technik informatyk, technik logistyk i technik ekonomista. Projekt Fundacji zakłada wspólne mobilności uczniów Staszica i więcborskiego Ekonomika. Czekamy natomiast na informację dotyczącą akceptacji wniosków z listy rezerwowej, z programu doskonalenia kadr, na której na oczekuje kolejny złożony przez szkołę projekt.

Poniżej szczegółowy opis projektów:

Praktyka czyni mistrza

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji zawodowych i jęz. 40 uczniów ZS im. ST. Staszica w Nakle nad Notecią poprzez realizację zagranicznych praktyk zawodowych w Hiszpanii w okresie 01.09.2020-31.08.2022. Umożliwi to uczniom(przyszłym absolwentom) szkoły zdobycia wiedzy, umiejętności i praktycznych rozwiązań przydatnych i pożądanych zarówno na lokalnym jak i europejskim rynku pracy, połączone z doskonaleniem umiejętności językowych oraz poszerzeniem horyzontów myślowych myślowych będących zaczątkiem do samorealizacji.

Mobilności w podziale na 2 grupy po 20 osób. Uczestnicy udadzą się do Hiszpanii na czterotygodniowy staż. W trakcie tego wyjazdu 20 dni zostanie przeznaczonych na praktyki, 6 dni na program kulturowy i 2 dni na podróż. Uczestnicy będą odbywać zajęcia praktyczne przez 20 dni po 8 godzin dziennie w firmach, których wyboru dokonano na etapie aplikowania. Dwa wyjazdy zaplanowane są w marcu 2021 i 2022 r. i wezmą w nich udział uczniowie klas informatycznych i logistycznych. Działania przed i pomiędzy wyjazdami wypełnione będą przygotowaniami kulturowo-językowymi i pedagogicznymi oraz upowszechnianiem rezultatów projektu.

Partnerem szkoły w Hiszpani jest Universal Mobility SL . Dynamiczna hiszpańską instytucją stworzoną przez zespół z dużym doświadczeniem w obsłudze grup oraz zarządzaniu projektami unijnymi w ramach programów takich jak m. in. Leonardo da Vinci (IVT, VETPro, PLM), Kapitał Ludzki (m.in. Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach” POKL 2007-2013, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”), Erasmus + (KA1, KA2), EURODISEA oraz PO WER (m.in. PO WER 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Firma kładzie nacisk przede wszystkim na jakość projektu i jego realizacji, służąc pomocą w procesie składania wniosków i na poziomie kontraktowania oraz bierze aktywny udział w rozpowszechnianiu rezultatów projektu, organizuje miejsca staży/ job shadowing/wizyty techniczne zgodnie z programem projektu, umiejętnościami uczestników oraz w ścisłej współpracy z zakładami pracy, biorąc pod uwagę również ich potrzeby.

Po udziale w projekcie każdy uczestnik otrzyma:

1. Zaświadczenie o ukończeniu praktyki zawodowej. Udział w praktykach zagranicznych realizowanych w ramach Programu ERASMUS+ traktowany będzie jako cześć ramowego programu nauczania realizowanego przez Szkołę. Po powrocie do kraju dla każdej z grup zostanie przeprowadzony egzamin wewnątrzszkolny, którego celem będzie potwierdzenie nabytych umiejętności (weryfikacja dzienniczków praktyk, certyfikatów oraz przedstawienie indywidualnej prezentacji ucznia nt. praktyki w zagranicznej firmie);

2. Certyfikat ukończenia kursu języka hiszpańskiego oraz języka angielskiego, z uwzględnieniem uzyskanego wyniku po zdaniu testu biegłości na platformie OLS oraz Paszport Językowy;

3. Certyfikat o odbytym stażu;

4. Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z zakresu przygotowania pedagogicznego;

5. Zaświadczenie o ukończeniu warsztatów z zakresu przygotowania kulturowego; 6. Referencje od zagranicznych pracodawców;

7. Dokument Eropass Mobilność, który : -ułatwia pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji lub poziomu wiedzy zdobytej poza granicami kraju -rozszerza możliwości dokumentowania rożnych form zdobywania doświadczeń zawodowych nabytych za granicą co sprzyja ich przejrzystości -w jednolity sposób dla wszystkich krajów europejskich prezentuje doświadczenie zdobyte podczas nauki, praktyk czy staży zagranicznych.

Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się we wrześniu 2020 r. Szczegóły pojawią się na www.staszic.info oraz fwe.naklo.pl   

Profesjonalna praktyka twoją szansą

Celem projektu Fundacji Staszica realizowanym w konsorcjum na rzecz dwóch szkół: ZS im. Staszica w Nakle nad Notecią oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wiecborku jest podniesienie jakości pracy członków konsorcjum oraz rozwój kompetencji zawodowych i interpersonalnych 42 uczniów i zwiększenie ich mobilności w okresie od 01.09.2020 r. do 31.05.2022 r. realizowane poprzez:

– stworzenie możliwości potwierdzenia i rozwoju kompetencji zawodowych uczniów w ramach wybranych kierunków kształcenia

– odbycie zajęć praktycznych w firmach celem pogłębienia wiedzy z zakresu ekonomii, informatyki, logistyki, turystyki oraz pogłębiania umiejętności praktycznego jej zastosowania

– poszerzanie doświadczenia poprzez nabywanie umiejętności praktycznych w realnych warunkach pracy -wspomaganie rozwoju osobistego uczniów, rozbudzanie poczucia wiary we własne możliwości -kształtowanie właściwej postawy uczniów wobec przyszłych pracodawców i współpracowników – wykształcenie poczucia odpowiedzialności za sumienne i rzetelne wykonywanie zadań

– umożliwienie nawiązania kontaktów międzynarodowych – podwyższenie kompetencji w zakresie znajomości języków obcych – rozbudzenie zainteresowania innymi krajami oraz odmiennymi kulturami.

Mobilności będą realizowane w 6 grupach 7 osobowych składających się z uczniów dwóch szkół konsorcjum. Uczestnicy udadzą się do Hiszpanii lub Włoch lub Portugalii na trzytygodniowy staż. W trakcie tego wyjazdu 15 dni zostanie przeznaczonych na praktyki, 4 dni na program kulturowy i 2 dni na podróż. Uczestnicy będą odbywać zajęcia praktyczne przez 15 dni minimalnie po 7 godzin dziennie w firmach, których wyboru dokonano na etapie aplikowania. Wyjazdy zaplanowane są w okresie począwszy od końca listopada 2020 r.  do lutego 2022 r. i wezmą w nich udział najlepsi uczniowie klas ekonomicznych, informatycznych, logistycznych i turystycznych. Działania przed i pomiędzy wyjazdami wypełnione będą przygotowaniami kulturowo-językowymi i pedagogicznymi oraz upowszechnianiem rezultatów projektu.

Łącznie w mobilnościach weźmie udział 42 uczniów klas II i III z dwóch szkół, członków konsorcjum:

ZS im. Staszica w Nakle

– t.logistyk- 6 os

– t.informatyk- 6 os

– t.ekonomista – 6 os

– t.obsługi turystyki –6 os

CKZiU Więcbork:

– t.logistyk- 6 os

– t.informatyk-6 os

– t.ekonomista – 6 os

Partnerami Fundacji Staszica w poszczególnych krajach są:

– Casa da Educacao (Portugalia) to organizacja zlokalizowana w Lizbonie (Portugalia), specjalizującą się w organizacji i promowaniu międzynarodowych programów mobilności, działająca w obszarach kształcenia i szkolenia zawodowego. Partner Fundacji przy realizowanym w latach 2016-2018 projektu: „Dobry projekt – dobra szkoła!”

– EuroMind (Hiszpania) jako organizator szkoleń, praktyk, kursów i wymian doświadczeń realizuje projekty w obszarze edukacji zawodowej, ogólne i sektorowe kursy językowe, praktyki i warsztaty dla uczniów techników i szkół zawodowych, wizyty obserwacyjno-studyjne, seminaria, warsztaty poświęcone różnym stylom życia i zwyczajom panującym w Unii Europejskiej, jak również zajęcia dedykowane metodom efektywnego i praktycznego poszukiwania pracy na terenie UE. EuroMind promuje i realizuje szkolenia dla nauczycieli oraz organizuje dla uczniów i absolwentów staże zawodowe oraz dodatkowe zajęcia w ramach wymiany.

– SISTEMA TURISMO (Włochy) jest akredytowanym centrum szkoleniowym, które zajmuje się promocją, organizacją oraz zarządzaniem stażami zawodowymi oraz programami edukacyjnymi dla uczniów, kadry nauczycielskiej, młodych pracowników oraz organizacji z całej Europy.

Po udziale w projekcie każdy uczestnik otrzyma:

1. Europass Mobilność

2. CV Europejskie

3. Paszport Językowy

4. Dokumentacja ECVET

5. List referencyjny od pracodawcy

6. Certyfikat potwierdzający odbycie stażu od Lidera

7. Certyfikat potwierdzający odbycie przygotowania językowo- kulturowo-pedagogicznego od inst. szkoleniowej

8. Certyfikat potwierdzający odbycie mobilności zagranicznej wydany przez partnera projektu

Rekrutacja do udziału w projekcie rozpocznie się we wrześniu 2020 r. Szczegóły pojawią się na www.staszic.info oraz fwe.naklo.pl